บริการ

บริการรับทำบัญชี

เลือก  Package  ที่เหมาะกับกิจการของคุณ

                           1. Start up Package  เหมาะสำหรับกิจการที่มีบุคลากร  ที่มีความสามารถจัดการเอกสารการค้าและภาษีเบื้องต้นได้ดี 

                           2. Stand Package      เหมาะสำหรับกิจการที่ไม่มีบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี

                           3. Premium Package เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการวิเคราะห์และรายงานทางการเงินเพื่อประกอบการวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์                                    

ลำดับ  รายละเอียดบริการ

Start up

 Package 

 Standard

Package

 Premium

Package

 1 ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง   ♥  ♥  ♥
 2 บันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานของลูกค้า   ♥  ♥  ♥
 3 จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1,3,53  พร้อมยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร  
 4 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และยืนแบบภาษี ภ.พ.30 ,ภธ.40 พร้อมยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากร   
 5 จัดทำรายงานเงินเดือน แบบประกันสังคม แจ้งเข้า-แจ้งออก พร้อมยื่นแบบต่อสำนักงานประกันสังคม   
 6 จัดทำงบการเงินรอบ 6 เดือน และประจำปี  ♥  ♥  ♥
 7 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินประจำปี  ♥  ♥  ♥
 8 จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 , 51 , 52 , 54  ♥  ♥  ♥
9 นำส่งงบการเงินประจำปีต่อประทรวงพาณิชย์  ♥  ♥  ♥
10 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามกฏหมาย  ♥  ♥  ♥
11 จัดทำงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร      ♥
  12  วิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้บริการตามที่ ตกลงกัน (Management Report)         ♥

 

Visitors: 8,821