เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision) เราจะเป็นสำนักงานที่เน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า บริการที่มีคุณภาพ (Served Customers need with Quality & Service mind) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการและปฏิบัติงาน เน้นใช้วิธีการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบในการจัดการ สนับสนุนให้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ต่อต้านการบันทึกบัญชีเท็จเพื่อหลบหนีภาษี เพื่อไม่ก่อปัญหาทั้งกับลูกค้าและสำนักงานในระยะยาว สนับสนุนให้ลูกค้านำข้อมูลบัญชีไปใช้เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้สึกสนุกและรักในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร เปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรที่ได้ร่วมกันสร้าง

ภารกิจ (Mission) เป็นสำนักงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการวางแผนภาษีตามลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้อง จัดให้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชีอย่างเหมาะสม ด้วยบริการที่มีคุณภาพ, ถูกต้องและรวดเร็ว แก่นักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาประกอบการในประเทศ และนักธุรกิจคนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการบริหารจัดการที่ทันสมัย เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร จัดการ เพื่อร่วมกันจรรโลงสังคมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเสียสละ (จ่ายภาษีคืน) ให้กับสังคมตามกำลังความสามารถขององค์กร

Visitors: 8,823